Modernaus b?sto projektai
Header image

Apie ?mon?

UAB „Modernaus b?sto projektai“ – visoje Lietuvoje s?kmingai vystanti veikl? statybos, konsultavimo, projektavimo ir moderni? projekt? ?gyvendinimo ?mon?. Svarbiausias m?s?  ?mon?s tikslas yra r?pintis klient? poreiki? tenkinimu ir siekti, kad verslo rezultatai b?t? neatsiejami nuo atliekam? darb? kokyb?s. S?km?s garantas yra ?mon?je dirbantys aukš?iausios kvalifikacijos ir didel? patirt? turintys darbuotojai. Siekiama, kad vis? lygi? darbuotojai pagal kompetencij? b?t? atsakingi už atlikto darbo kokyb?. Profesionalumas bei kokyb?, kuri? garantuoja nuolatinis m?s? darbuotoj? asmeninis ir profesinis tobul?jimas, j? kompetencija ir išsilavinimas bei veiklos svarbos suvokimas, kokybišk?, ekologišk?, sertifikuot? medžiag? ir aprobuot? fasad? ir stog? šiltinimo sistem? naudojimas, leidžia mums pasiekti geriausi? rezultat? bei susilaukti palankaus klient? ?vertinimo. Jeigu planuojate vykdyti statyb?, remonto, projektavimo darbus, ar norite sužinoti, kokios darb? vykdymo technologijos b?t? geriausios Jums, esame visada pasireng? suteikti išsami? informacij? apie m?s? ?mon?s teikiam? naud?, m?s? darbo principus ir galim? bendradarbiavim?.

Paslaugos:

  • • Pastat? rekonstrukcija (visuomenini?, gamybini?, gyvenam?j? objekt? atnaujinimo darbai)
  • • Individuali? nam? statyba ir rekonstruk cija
  • • Konsultacin?s paslaugos siekiant surasti geriausius technologinius sprendimus, maksimaliai atpiginant statybos ir eksploatacijos kaštus, gerinant atliekam? darb? kokyb? ir statinius prikeliant naujam gyvenimui
  • • Projektavimo darbai